ÁSZF

Az INFOTECHNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

 

 

Általános Szállítási és Vállalkozási Feltételek

A szolgáltató számítástechnikai és kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt a felhasználói részére a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek (a továbbiakban ÁSZF) és a velük együtt érvényes, az egyes felhasználókra vonatkozó egyedi felhasználói szerződés (a továbbiakban EFSZ), valamint a vonatkozó technikai leírások feltételei szerint, s a felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás követelésére.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

A szerződésben használt fogalmak:

·    Ptk.:  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

·    NMHH: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., Levelezési cím: 1525. Pf. 75, Telefon: (+36 1) 457 7100, Fax: (+36 1) 356 5520, Email: info@nmhh.hu);

·    szolgáltató: az Infotechna Kft.;

·    felhasználó/megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki az Infotechna Kft.-től, mint szolgáltatótól a szolgáltató érdekkörébe tartozó szolgáltatást megrendelte;

·    számlafizető: a felhasználó vagy a díjfizetésre kötelezett, ha nem azonos a felhasználóval;

 

l.§ A szolgáltató adatai

(1) A szolgáltató

megnevezése: Infotechna Kft., 

székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 3., 

cégjegyzék száma: 01-09-361929, 

cég főtevékenysége: 6311 '08 - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,

adószám: 10944619-2-41

bankszámlaszám: OTP Bank, 11742001-20012852, 

telefon: (1) 3272090

e-mail: iroda@infotechna.hu

honlapjának elérhetősége: www.servergalactic.com

 

Az Infotechna Kft. kereskedelmi névként használja a Severgalactic nevet.

 

(2) A szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati rendszerének távközlési elérhetőségei a www.servergalactic.com internetes címen megtalálhatók.

(3) A szolgáltató üzleti céllal, az árlistában részletezett, változtatható díjfizetési feltételek mellett, a felhasználó részére jelen szerződés feltételei szerint széleskörű számítástechnikai és szolgáltatásokat nyújt. A szolgáltató által üzleti céllal nyújtott hatályos - változtatható díjfizetési feltételű szolgáltatásainak leírása megtalálható a szolgáltató saját honlapján (http://www. servergalactic.com).

 

(4) Felügyeleti szerv: NMHH: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., Levelezési cím: 1525. Pf. 75, Telefon: (+36 1) 457 7100, Fax: (+36 1) 356 5520, Email: info@nmhh.hu)

 

2.§ A szolgáltatás és igénybevételének módja

(1) A szolgáltató a felhasználó által az igénylőlapon kiválasztott csomag vagy egyéni igény szerinti szolgáltatásokat nyújtja és/vagy közvetíti.

(2) A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó a következő módon jogosult:

A jelen ÁSZF-fel együtt érvényes megrendelőlap szolgáltatóhoz történő eljuttatása után (elektronikus – e-mail, weboldal – vagy postai úton, illetve személyesen történő átadással), a kapott „felhasználó névvel” és „jelszóval”, melyet a szolgáltató által üzemeltetett rendszer elektronikus úton kézbesít a megrendelő számára (a megrendelőlapon megadott technikai kapcsolattartó e-mail címére).

A szolgáltató a megrendelőt a megadott e-mailcím alapján kezeli, így csak erről az e-mailcímről beérkezett megkereséseknek tesz eleget. Amennyiben a megrendelő több független megrendelést vezet, az egyes megrendelések szétválasztásához külön-külön e-mailcímet kell használnia.

(3) A szolgáltató rendszerét a „best effort” rendszerben tervezi, melynek értelmében minden felhasználó kiszolgálása legoptimálisabb körülmények között biztosított. 

 

3.§ A felhasználói szerződés

(1) megrendelő által igényelt szolgáltatás teljesíthetőségét a szolgáltató megvizsgálja és amennyiben az megvalósítható, azt a megrendelő által kért formában biztosítja. szolgáltató feladata, hogy a megrendelőt előre tájékoztassa a Szolgáltatás igénybevételének módjáról. Amennyiben a Szolgáltatás bármely okból nem valósítható meg, úgy szolgáltató köteles azt megrendelővel közölni, és igény esetén egyéb szolgáltatás választására lehetőséget adni.

Felhasználó által szolgáltatóhoz eljuttatott szolgáltatási igényt a 2. § (2) bekezdés szerint visszaigazolja, egyes szolgáltatások esetén megadja a belépési kulcsokat vagy a szükséges beállítások leírását honlapján közzé teszi. A szolgáltatás megkezdését a szolgáltató díjbefizetéshez, letéthez kötheti, de szolgáltatástól függően próbaidőszakot is biztosíthat megrendelő részére.

A megrendelő által igényelt szolgáltatást a szolgáltatónál elérhető árlista tartalmazza, valamint eltérő igény esetén a felhasználó a szolgáltatótól egyedi ajánlatot kérhet a szolgáltatás nyújtásának feltételeire vonatkozóan. Az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn a szolgáltató ajánlati kötöttsége. A szolgáltató honlapján található árakat a szolgáltató szabadon változtathatja, bármikor jogosult időleges árkedvezményt hirdetni bármely saját vagy közvetített szolgáltatására. A szolgáltató utólagos ármódosítása a már megkötött időszakra nem vonatkozik, kivéve, ha többletszolgáltatás igénybevétele miatt szerződésmódosításra kerül sor.

A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó akkor jogosult, ha a 2.§ (2) bekezdésben található szerződés(ek) – mely(ek) a jelen ÁSZF-el együtt érvényes(ek) – aláírását követően azt a szolgáltatóhoz visszajuttatta, továbbá az árlistában található vagy egyedileg megállapított díjat befizette, és a szolgáltató rendszere részére a felhasználói nevét és jelszavát megküldte.

Szolgáltató kötelezettsége a vállalt szolgáltatás teljesítése a megrendelés szerint.

 

Mentesül a szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:

       a felhasználó a szolgáltató technikai eszközeitől függetlenül felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz,

       a hozzáférés a felhasználó oldaláról – a szolgáltatótól függetlenül felmerült működési rendellenesség miatt – nem, vagy csak korlátozottan lehetséges,

       külső, elháríthatatlan ok miatt,

       felhasználó internet kapcsolatának hiánya, vagy nem megfelelő volta miatt.

(3) Jelen szerződés – a szolgáltatásra vonatkozó, jogszabályban előírt engedély megléte esetén – határozatlan időtartamra jön létre, amennyiben a felek eltérő kikötésben nem állapodnak meg. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a szolgáltatás nyújtása megkezdődik.

(4) A szolgáltató időbeli korlátozás nélkül vállalkozik a szolgáltatás nyújtására az ÁSZF, a technikai leírás és az írásban megkötött szerződés keretei között.

(5) felhasználó nyolc munkanapon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak mindazoknak az adatoknak a megváltozását, amit a szolgáltató róla nyilvántart, amelyek szerződés megkötéséhez, illetve annak módosításához szükségesek. Abban az esetben, ha a szolgáltató nem biztosít online lehetőséget az adatok módosítására, a megrendelő által bejelentett változásokat 3 munkanapon belül köteles a szolgáltató saját nyilvántartásában átvezetni. Az esetleges téves, illetve késedelmes adatszolgáltatásból eredő károkat az azokat okozó fél köteles viselni.

Adatmódosítás esetén a megrendelő feladata, harmadik fél felé (pl. domain nyilvántartó) az adatmódosítások bejelentéséhez szükséges nyomtatványok biztosítása, valamint a felmerülő költségek átvállalása. 

(6) Az egyedi felhasználói szerződés módosítása kizárólag az annak megkötésére érvényes szabályok szerint, a két fél egybehangzó akaratnyilvánítása mellett történhet, írásban, vagy ráutaló magatartással.

(7) Amennyiben felhasználó a szolgáltatás igénybevétele helyétől eltérő számlázási címet kíván megjelölni, azt a szerződésben kell megtennie; a későbbi változtatás esetén a számlakibocsátás előtt 8 nappal köteles azt írásban, bizonyítható módon bejelenteni.

(8) Mindkét fél köteles a másik felet legalább 30 nappal előbb értesíteni a szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben való változásról. A szolgáltatás változásait mindkét fél részéről tudomásul vettnek kell tekinteni, amennyiben további 8 napon belül ezzel kapcsolatban ellentétes észrevétel nem érkezik a másik fél részéről.

(9) A szolgáltatási szerződés megszüntetésének esetei:

a felek közös megegyezése alapján;

felhasználó általi felmondás, a felhasználó által a szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal vagy a periódus végének megjelölésével felmondani azzal, hogy amennyiben a szerződés megkötésekor bármilyen hűségidőt kötött a szolgáltatóval, annak lejártáig a szolgáltatás díját köteles megfizetni. 

szolgáltató általi felmondás:

amennyiben a felhasználó a szolgáltatás díját, a fizetési határidőn túl felszólítás ellenére sem fizeti meg, az eredménytelen fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltató az előfizetői szerződést felmondhatja;

       amennyiben a felhasználó az Internet szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által támogatott irányelvekben foglaltakat megsérti (ISZT honlapján elérhető) szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal jogosult megszüntetni;

       a szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni, amennyiben a felhasználó oldalán bizonyítható módon olyan súlyos szerződésszegés állapítható meg, amely a szolgáltató érdekeit súlyosan sérti (ilyen például, ha a felhasználó az erre vonatkozó előzetes szerződési kikötés nélkül az őt megillető jogokat vagy azok egy részét harmadik személyre átruházza);

       szolgáltató a hatályos jogszabályoktól eltérő tartalmú adatok, információk feltöltését, vagy jogellenes szolgáltatások elérhetőségére utalást tapasztal a felhasználó tárhelyén, és ezen okból az elérhetőséget felfüggeszti. Ebben az esetben a szolgáltató írásban (elektronikus úton) értesíti a felhasználót a felfüggesztés tényéről, és okáról. Amennyiben a felszólítás ellenére a felhasználó a jogellenes tartalmat nem szünteti meg, a szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni;

       a szolgáltató bármilyen okból jogosult a szerződést megszüntetni 30 napos felmondási idővel, ha a felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely nem felel meg a szolgáltató üzletpolitikájának;

       .           szolgáltató a szolgáltatást a még hátralévő időre vonatkozó díj visszafizetésével jogosult felmondani, ha a szolgáltatást technológiai, gazdasági vagy más előre nem látható okból meg kell szüntetnie. Ez esetben a szolgáltatás utolsó napját legalább 45 nappal előre meg kell határoznia és erről a megrendelőt 3 alkalommal a megadott e-mailcímen értesítenie. 

(10) A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

·        a határozott idejű szerződés esetén a határozott idő lejárta,

·        természetes személy felhasználó halálával,

·        jogi személy felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,

·        valamint a szolgáltató megszűnésével,

·        továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;

·        ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a szolgáltató számára nem teszi lehetővé.

(11) A szerződés megszűnése esetén is meg kell téríteni az igénybe vett, de ki nem egyenlített szolgáltatások díját.

A szolgáltató a felhasználói szerződés megszűnését követően a felhasználóval, illetve a számlafizetővel csak abban az esetben köt újra szerződést, ha a felhasználónak, illetve a számlafizetőnek vele szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, továbbá, ha a korábbi szerződés nem a felhasználó, illetve számlafizető hibájából eredő felmondással szűnt meg.

Amennyiben a felhasználó, illetve számlafizető további díjtartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, a szolgáltató jogosult az új szolgáltatási szerződés megkötését előzetesen teljesítendő külön feltételekhez kötni (például megfelelő összeg letétbe helyezése, óvadék adása, bankgarancia, továbbá, hogy igazolja, hogy nincs köztartozása (például adó, társadalombiztosítás, vám, közüzemi szolgáltatók felé való tartozás).

(12) Az előzetesen befizetett óvadék, előleg a szerződés megszűnése esetén időarányosan visszajár, kivéve, ha az óvadékot a szolgáltató a késedelmes díjfizetésből eredő hatósági behajtás céljára kénytelen igénybe venni (például díjtartozás esetén).

 

4.§ A szerződő felek jogai és kötelezettségei

(1) A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.

(2) A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

(3) A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

(4) A felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását, ezen belül fizetőképességét hátrányosan érintő változás (a felhasználó ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetési kötelezettségeinek teljesítését tartósan beszüntette) következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

(5) A felhasználó – a kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően került teljesítésre. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy a felhasználót terhelő költségekért.

 

5.§ A felhasználó jogai

(1) A felhasználó jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait a szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsása. A felhasználó jogosult megkövetelni a szolgáltatótól, hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.

(2) A felhasználó jogosult a szolgáltatónál lévő adataiba, irataiba, a róla készült nyilvántartásba, a részére készült számlák másolatába előzetesen, írásban benyújtott igény alapján betekinteni.

 

6.§ A szolgáltató jogai

(1) A szolgáltató jogosult az felhasználónak a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.

(2) A szolgáltató jogosult a felhasználó részére biztosított, a díj fizetés alapjául szolgáló forgalom és terhelés megfigyelésére, mérésére és regisztrálására, zárt számítógépes rendszerben.

(3) A szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti jogellenes tartalomszolgáltatás miatt a felhasználó általi szerződésszegéskor a szolgáltatást azonnal szüneteltetheti az írásban megküldött figyelmeztetéssel egyidejűleg mindaddig, amíg a felhasználó a szerződésszegő magatartást meg nem szünteti.

A szolgáltató a felhasználó előzetes, illetve vis major esetén egyidejű értesítése mellett jogosult a szolgáltatást legfeljebb 14 napra szüneteltetni. Ez esetben a felhasználó részére a szolgáltató a szolgáltatás szünetelésének időtartamára fizetendő díj elengedésére, vagy a felhasználó által esetlegesen befizetett díj visszafizetésére köteles – figyelemmel a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásra. 

Szünetel a szolgáltatás, amennyiben a felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg, a díj megfizetéséig, illetve a szerződés felmondás útján való megszűnéséig.

(4) A szolgáltató a saját technikai eszközeivel nyújtott szolgáltatások tekintetében bármikor jogosult a karbantartás keretin belül a megrendelő adatait más szerverre áthelyezni, a szervert frissíteni, a technikai fejlődés követelményének megfelelő módosításokat elvégezni. Szolgáltató köteles a módosításokról honlapján vagy e-mailen keresztül a megrendelőt tájékoztatni.

 

7.§ A felhasználó kötelezettségei

(1) A szolgáltató a szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult a felhasználó hitelképességét vizsgálni és a felhasználótól az ehhez szükséges információkat, illetőleg az ezt igazoló okmányokat kérni. A vizsgálat eredményének függvényében a szolgáltató megtagadhatja a szerződéskötést.

(2) Felhasználó a szolgáltatás díjszabását az egyedi felhasználói szerződés megkötése előtt megismeri és azt a szolgáltatás megrendelésével elfogadja. Felhasználó köteles fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni.

(3) Felhasználó kötelessége, hogy amennyiben nem kapja meg az aktuális díjbekérőt/számlát, erről tájékoztassa a szolgáltatót.

(4) A díjfizetés díjbekérő vagy egyedi megrendelés esetén számla ellenében történik, mely az ott feltüntetett fizetési határidőn belül esedékes. A díjbekérő kiegyenlítése után szolgáltatónak 8 nap áll rendelkezésére a számla kiállítására és felhasználó részére elektronikus levél útján történő megküldésére. 

A szolgáltatás díjának határidőben történő megfizetése esetén a szolgáltató a szolgáltatás folytonosságát biztosítja, ellenkező esetben a szolgáltatást felfüggeszti. A felfüggesztett szolgáltatás 30 napos türelmi idő után törlésre kerül. A felhasználó a szerződés megszűnésének időpontjáig a késedelmes időszakra vonatkozóan is köteles a szolgáltatás díjának megfizetésére, figyelemmel arra, hogy szolgáltató az inaktív időszakban is adattárolást végzett

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat a NAV - Pótlékszámítás (gov.hu) oldalán lévő kalkulátorral szítható ki. Abban az esetben, ha szolgáltató a szolgáltatást 30 napot meghaladó késedelmes díjfizetés okán a szolgáltatást felfüggesztette és inaktívvá tette, úgy jogosult a szolgáltatás aktiválásáért 4.000.-Ft+Áfa azaz négyezer forint plusz áfa összeg kiszámlázására. 

 

 

8.§ A szolgáltató kötelezettségei

(1) A szolgáltató a szolgáltatás során tudomására jutott adatokat tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.

(2) A bejelentett hibákról készített feljegyzéseket a szolgáltató egy évig köteles megőrizni.

(3) A szolgáltató köteles a szolgáltatási körében felmerült hibát az észleléstől számított 72 órán belül kijavítani, vagy alternatív szolgáltatást felajánlani. Amennyiben a szolgáltató a saját hibájából nem képes elhárítani a felmerült működési zavart a vállalt határidőn belül, a felhasználó jogosult a szerződés azonnali felmondására.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges más szolgáltatókkal (pl. más internet szolgáltatók) a szolgáltatást akadályozó felmerült hibák, üzemzavar elhárítása érdekében köteles minden tőle telhetőt megtenni, velük együttműködni.

(5) A felhasználó az egyedi szerződése alapján a szolgáltatás díját az erre vonatkozóan kiállított számla ellenében előre esedékesen köteles megfizetni.

(6) A szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben, bizonyíthatóan neki felróható módon (szándékosan, vagy gondatlanul) a felhasználónak okozott káráért a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok szerinti kártérítési kötelezettséggel tartozik, melynek maximum mértéke a befizetett díj másfélszeresét nem haladhatja meg.

(7) A szolgáltató a díjfizetés elmulasztása esetén, semmiféle felelősséget nem vállal a szolgáltatás felfüggesztése, illetve megszűnése miatt keletkezett károk miatt.

 

 

9.§ A szerződő felek felelőssége

(1) Viszonteladás csak egyedi szerződés alapján történhet.

(2) A felhasználó, amennyiben a nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjat nem saját maga fizeti, egyetemlegesen felel a számlafizetővel a szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

(3) Jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok ellenére jogosulatlanul átengedett hozzáférés esetén a szolgáltató tizenöt napos határidővel írásban felszólítja a felhasználót a szerződésszegés megszüntetésére; amennyiben felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy szolgáltató a felszólítást követő tizenöt nap elteltével a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

(4) Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató köteles a kijavításra. Amennyiben a hibás teljesítésből eredően a felhasználó – a rendelkezésre állási idő alapulvételével – nem tudta igénybe venni a szolgáltatásokat, akkor választhat a díjcsökkentés, vagy a szolgáltatásban többletidő igénybevétele között. A rendelkezésre állás tekintetében rendelkezéseket az egyes szolgáltatásokra vonatkozó technikai leírások tartalmaznak. 

(5) Nem felelnek a szerződő felek, azért a kárért, amely külső elháríthatatlan okból (vis major) ered.

 

10.§ Díjszabás

(1) A díjazás a szolgáltatás teljesítésével arányos, a közölt díjcsomagokat a szolgáltató mindenkor az inflációs rátához igazítja. Szolgáltató jogosult az infláció, devizaárfolyam változása, illetve ágazati árváltoztatások figyelembevételével a szolgáltatás díjának módosítására.

A szolgáltatónak marketing tevékenysége részeként joga van „új ügyfelek” részére az árlistától eltérő kedvezményes árat, illetve meghatározott idejű díjmentes próba lehetőséget biztosítani az árlistában lévő árak megtartása mellett. 

Előző bekezdés szerinti „új ügyfél”-nek minősül az olyan felhasználó is, aki saját maga vagy jogelődje jogán korábban szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állt, a korábbi szerződés megszűnésétől számított 12 hónap elteltével.

A szolgáltató ONLINE SUPPORT megjegyzéssel „ügyfélszolgálat kímélő csomagot jelölhet ki” mely esetében a megrendelő elfogadja az alacsonyabb árú szolgáltatást annak fejében, hogy az ügyfélszolgálati kérdésekben csak elektronikusan keresi meg a szolgáltatót, illetve a kényelmi szolgáltarások - ide értendő minden olyan beállítás, módosítás, törlés, ami felhasználó részére biztosított, de a szolgáltatót bízza meg az elvégzésére - díjfizetés ellenében történik.  

(2) A szolgáltató egyes egyszeri szolgáltatások esetén külön árlista hiányában rezsióradíj alapján számláz.

 

11.§ A szolgáltatás megfelelősége

(1) A szolgáltató honlapján elérhető elektronikus ügyfélszolgálata , valamint e-mailban beküldött megkereséseket a hét minden napján 0-24 órában várja a bejelentéseket, melyekre válaszol a feldolgozás sorrendjében. A szolgáltató honlapján közzétesz olyan tájékoztatókat, útmutatókat, amik segítik a felhasználókat. A telefonos ügyfélszolgálat (munkanapokon 9-17 óráig) a bejelentéseket rögzíti, esetenként tanácsot ad.  Személyes ügyintézésre csak előzetes egyeztetés alapján van lehetőség.

(2) Panaszt a szolgáltató csak írásban fogad el, kivizsgálja és irásban megválaszolja 30 napon belül.

 

12.§ Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat

Amennyiben a felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az esetleges vitás kérdések rendezésére szerződő felek értékhatártól függően alávetik magukat a Kereskedelmi Kamara Alternatív vitarendezésének, vagy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

13. § Az Infotechna Kft – szolgáltató elérhetőségei:

Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

- Honlapon Tiket rendszerén keresztül

- telefonon: +36 1 3272090

- Postai levélben: Infotechna Kft., 1037 Budapest, Zay u. 3

- E-mail: iroda@infotechna.hu

Az egyedi felhasználói szerződésekben szereplő bármely adat módosítását, szerződés módosítását, a szolgáltatás megrendelését, a szolgáltatás felmondása kizárólag írásos formában,  történhet postai úton a felhasználó által megadott kapcsolattartási e-mailcímről vagy a honlapon keresztül. 

 

Az ÁSZF hatályos verziója hozzáférhető a www.infotechna.hu weblapon, illetve az Infotechna Kft. ügyfélszolgálatán.

 

Hatályos: 2018. június 01. napjától visszavonásig

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk a www.servergalactic.com weboldalunkon érhető el.

Adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása a hatályos jogszabályi előírások alapján miden esetben a szerződéskötéssel egyidejűleg külön nyilatkozattal történik.