Nálunk már Bitcoin-nal is fizethet!

ÁSZF

Az INFOTECHNA KFT
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Általános Szállítási és Vállalkozási Feltételek
A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek (a továbbiakban ÁSZF) és a velük együtt érvényes, az egyes felhasználókra vonatkozó egyedi felhasználói szerződés (a továbbiakban EFSZ) feltételei szerint köteles szolgáltatni, s a felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás követelésére.
A szerződésben használt fogalmak:
· Ptk.: Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve;
· HIF: Hírközlési Főfelügyelet;
· szolgáltató: a webtárhely és domain szolgáltatás nyújtója;
· felhasználó: a webtárhely és domain szolgáltatás igénybevevője – távközlési terminológiában előfizető -, természetes személy, vagy jogi személy, valamint jogi személyiségű illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok;
· számlafizető: a felhasználó, vagy a díjfizetésre kötelezett ha nem azonos a felhasználóval;
· web: honlapokból álló, az Internetre támaszkodó világháló;
· átlagos sávszélességű szolgáltatás: a szolgáltató csak hosszabb időátlagban tudja garantálni az egységnyi idő alatt átvitt adatok mennyiségét, illetve, hogy egy küszöbérték meghaladásakor lépéseket tesz a sávszélesség záros határidőn belüli növeléséért;
· garantált sávszélességű szolgáltatás: a szolgáltató garantálja, hogy az Internet egy megadott pontjára a felhasználó adott sávszélességgel tud forgalmazni.

l.§ A szolgáltató adatai
(1) A szolgáltató megnevezése: Infotechna Kft., székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7, cégjegyzék száma: 01-09-361929/38
(2) A szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati rendszerének távközlési elérhetőségét, valamint működési rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az adatok a weben mindenkor elérhetők a www.infotechna.hu internetes címen.
(3) A szolgáltató üzleti céllal, az árlistában részletezett, változtatható díjfizetési feltételek mellett, a felhasználó részére jelen szerződés feltételei szerint széleskörű, az alább részletezett webtárhely és domain szolgáltatást nyújt. Az árlista megtalálható a weben a www.infotechna.hu cím alatt.
(4) Felügyeleti szerv: Nemzeti Hírközlési Hatóság, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., telefon: 06-1-457-7100

2.§ A szolgáltatás, és igénybevételének módja
(1) a) A szolgáltató az Infotechna Kft. által működtetett szerver kiszolgálókon található kizárólagos tartományából a felhasználó részére információs tárhelyet biztosít, mely a megfelelő kommunikációs protokollok segítségével az Internetről szabadon elérhető (webtárhely szolgáltatás).
(2) A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó a következő módon jogosult: a jelen ASZF-kel együtt érvényes megrendelőlap, és/vagy Domain igénylő szerződés aláírása, és a szolgáltatóhoz történő eljuttatása után, a kapott „felhasználó névvel” és „jelszóval” melyet a Szolgáltató által üzemeltetett rendszer elektronikus úton postáz a Megrendelő számára (a megrendelőben megadott technikai kapcsolattartó e-mail címére).
(3) Figyelmeztetés! Az erőforrásokkal visszaélés elkerülése véget az ügyfelek az alábbi megkötéseket kötelesek betartani: Az erőforrások (gép, cpu, ram, internetnet sávszélesség) maximáslis kihasználásának számítása: minden ügyfél csak az összes ügyfél átlagának maximum a duplájáig terhelheti a rendszert. Abban az esetben, ha a terhelés túllépi ezt a határt (sávszélesség esetén a 5GB/hó-t) figyelmeztetésben részesül. Ha továbbra is a határérték felett működteti oldalait, korlátozásra vagy szerződésbontásra van lehetősége szolgáltatónak! Díj visszatérítés nélkül!

3.§ A felhasználói szerződés
(1) A Szolgáltató honlapján megtalálható árlistától eltérő igény esetén felhasználó levélbeni (postai vagy elektronikus: iroda@infotechna.hu), illetve személyesen a szolgáltatótól ajánlatot kér a szolgáltatás nyújtásának feltételeire vonatkozóan. Az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn a szolgáltató ajánlati kötöttsége. A Szolgáltató honlapján található árak az aktuális tárgyévre vonatkoznak.
A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó akkor jogosult, ha a 2.§ (2) bekezdésben található szerződés(ek) – mely a jelen ÁSZF-el együtt érvényes – aláírása, és a szolgáltatóhoz történő visszajuttatása, valamint az árlistában található, vagy egyedileg megállapított díj befizetése után, a szolgáltató rendszere megküldi a felhasználó nevet és jelszavat.
(2.) A felhasználói szerződés alapján a szolgáltató – a felhasználói név és jelszó megküldésével a domain bejegyzés regisztrációs idejétől függetlenül biztosítja a webtár szolgáltatásokat.
A szolgáltató kötelezettsége a vállalt szolgáltatás teljesítése a megrendelés szerint.
A szerződésszerű teljesítés érdekében részben személyesen, részben más kapcsolat útján, folyamatos elérhetőséget biztosít.
Mentesül a szolgáltató a felelőség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:
• a felhasználó, nem a szolgáltató szerverén felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz.
• a hozzáférés a felhasználó oldaláról nem a szolgáltató oldalán felmerült működési rendellenesség miatt nem, vagy korlátozottan lehetséges,
• külső, elháríthatatlan ok miatt,
• felhasználó internet kapcsolatának hiánya, vagy nem megfelelő volta miatt.
(3) Jelen szerződés a szolgáltatásra vonatkozó, jogszabályban előírt engedély megléte esetén szerződéskötéstől határozatlan időtartamra jön létre, amennyiben a felek eltérő kikötésben nem állapodnak meg. A szerződés azon a napon lép életbe, amikor a szolgáltatás megkezdődik.
(4) A szolgáltató időbeli korlátozás nélkül vállalkozik a szolgáltatás nyújtására az ÁSZF és az írásban megkötött szerződés keretei között.
(5) A szolgáltató az igényeket az érkezési sorrend figyelembevételével elégíti ki, haladéktalanul, amint a szabad kapacitása nyílik. A felhasználói adatok tárolása a szolgáltató székhelyén, a személyiségi jogok védelmének megfelelő biztosítása mellett zárt rendszerben történik, abba betekintést kizárólag jogosultságának igazolása mellett a felhasználó, illetőleg az erre jogosult hatóságok kaphatnak. A felhasználó bármikor jogosult a róla tárolt adatokba betekintést nyerni.
(6) Domain és Webtárhely szolgáltatás igénylése esetén az igénylőtől a név, lakcím, székhelye, adószáma regisztrálásával nyilvántartást kell vezetni, és a várólistán lévő igénylőt a felhasználók sorába való felvétel lehetőségéről írásban értesíteni kell. Ezen adatok nyilvántartásához a Szolgáltató a szükséges engedélyekkel rendelkezik. A Szolgáltató az adatok nyilvántartása során a tőle elvárható gondossággal jár el az adatok védelme tekintetében, és garantálja, hogy azokat a szolgáltatás biztosításához szükséges Domain Nyilvántartói szervezetén kívül más részére nem adja át.
(7) Az igénylő nyolc munkanapon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak mindazoknak az adatoknak a megváltozását, amit a szolgáltató róla nyilvántart, amelyek a szerződés megkötéséhez, illetve annak módosításához szükségesek. A változásokat 3 munkanapon belül köteles a szolgáltató saját nyilvántartásában átvezetni. Az esetleges téves illetve késedelmes adatszolgáltatásból eredő károkat az azokat okozó fél köteles viselni.
(8) A felhasználói szerződés módosítása kizárólag az annak megkötésére érvényes szabályok szerint, a két fél egybehangzó akaratnyilvánítása mellett történhet, írásban.
(9) Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele helyétől eltérő számlázási címet kíván megjelölni, azt a szerződésben kell megtennie; a későbbi változtatás esetén a számlakibocsátás előtt 8 nappal köteles azt írásban, bizonyítható módon bejelenteni.
(11) Mindkét fél köteles a másik felet legalább 3 nappal előbb értesíteni a szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben való változásról. A szolgáltatás változásait mindkét fél részéről tudomásul vettnek kell tekinteni, amennyiben további 8 napon belül ezzel kapcsolatban ellentétes észrevétel nem érkezik a másik fél részéről.
(12) A szolgáltatási szerződés megszüntetésének esetei:
• a felek közösen ebben állapodnak meg;
• felmondás az előfizető részéről:
· a felhasználó által a szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, amely annak megérkezését követen a folyó hó utolsó napján lép érvénybe;
• felmondás a szolgáltató részéről:
· amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás díját, a fizetési határidőn túl felszólítás ellenére sem fizeti meg, az eredménytelen fizetési határidőt követő 30 nap elteltével a szolgáltató az előfizetői szerződést felmondhatja;
· amennyiben a Felhasználó a Domain név hosszabbítására vonatkozó számlát a domain név hosszabbítására vonatkozó periódus megkezdése előtt 8 nappal sem fizeti meg a szolgáltató az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatja;
· a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni, amennyiben a Felhasználó oldalán bizonyítható módon olyan súlyos szerződésszegés állapítható meg, amely a Szolgáltató érdekeit súlyosan sérti, ilyen például ha a Felhasználó az erre vonatkozó előzetes szerződési kikötés nélkül az őt megillető jogokat vagy azok egy részét harmadik személyre átruházza.
· a Szolgáltató a hatályos jogszabályoktól eltérő tartalmú adatok, információk feltöltését, vagy jogellenes szolgáltatások elérhetőségére utalást tapasztal a Felhasználó tárhelyén, és ezen okból az elérhetőséget felfüggeszti. Ebben az esetben a Szolgáltató írásban (elektronikus úton) értesíti a Felhasználót a jogellenes tevékenységről, és a felfüggesztés tényéről. Amennyiben a felszólítás ellenére a Felhasználó a jogellenes tartalmat nem szünteti meg, a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni.
· a Szolgáltató bármilyen okból jogosult a szerződést megszüntetni, 30 napos felmondási idővel, ha a Felhasználó olyan magatartást biztosít amely nem felel meg a cég üzletpolitikájának, vagy a Felhasználóhoz kötődő támogatási kérelmek ideje vagy száma meghaladja a Szolgáltató által elfogadott mértéket.
(14) A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
• a határozott idejű szerződés megszűnése:
· magánszemély felhasználó halálával,
· illetve nem magánszemély felhasználó megszűnésével,
· valamint a szolgáltató megszűnésével,
· továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;
· ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a szolgáltató számára nem teszi lehetővé.
· A határozott idejű szerződés a határozott idő elteltével.
(15) A szerződés megszűnése esetén is meg kell téríteni az igénybevett de ki nem egyenlített szolgáltatások díját.
A szolgáltató a felhasználói szerződés megszűnését követően a felhasználóval illetve a számlafizetővel csak abban az esetben köt újra szerződést, ha a felhasználónak illetve a számlafizetőnek vele szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, továbbá ha a korábbi szerződés nem a felhasználó illetve számlafizető hibájából eredő felmondással szűnt meg.
Amennyiben a felhasználó illetve számlafizető további díjtartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, a szolgáltató jogosult az új szolgáltatási szerződés megkötését előzetesen teljesítendő külön feltételekhez kötni (például megfelelő összeg letétbe helyezése, óvadék adása, bankgarancia, továbbá, hogy igazolja, hogy nincs köztartozása (például adó, társadalombiztosítás, vám, közszolgáltatók felé való tartozás).
(16) Az előzetesen befizetett díj, továbbá az esetlegesen befizetett kaució vagy előleg a szerződés megszűnése esetén időarányosan visszajár, kivéve, ha a kauciót a szolgáltató a késedelmes díjfizetésből eredő hatósági behajtás céljára kénytelen igénybevenni (például díjtartozás esetén).

4.§ A szerződő felek jogai és kötelezettségei
(1) A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.
(2) A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.
(3) A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
(4) A felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását, ezen belül fizetőképességét hátrányosan érintő (a felhasználó ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetési kötelezettségeinek teljesítését tartósan beszüntette) változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.
(5) A felhasználó – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően került teljesítésre. Ebben a körben a felhasználó az esetleges károk megelőzése érdekében a jogosultság megállapítására szolgáló jelszót köteles titokban tartani, s az ezen titoktartás meg szegeséből eredő károkat maga köteles viselni. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy a felhasználót terhelő költségekért.

5.§ A felhasználó jogai.
(1) A felhasználó jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait (beleértve a jelszót is) a szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsássa. A felhasználó jogosult megkövetelni a szolgáltatótól hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.
(2) A felhasználó jogosult a szolgáltatónál lévő adataiba, irataiba, a róla készült nyilvántartásba, a részére készült számlák másolatába, valamint a szolgáltatási díj mértékének megállapítására vonatkozó, a szolgáltató által használt módszer leírásába előzetesen, írásban benyújtott igény alapján betekinteni.

6.§ A szolgáltató jogai.
(1) A szolgáltató jogosult az felhasználónak a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.
(2) A szolgáltató jogosult a felhasználó részére biztosított, a díj fizetés alapjául szolgáló tárhely tényleges forgalmának megfigyelésére, mérésére és regisztrálására, zárt számítógépes rendszerben.
(3) A szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti jogellenes tartalomszolgáltatás miatt a felhasználó általi szerződésszegéskor a szolgáltatást azonnal szüneteltetheti az írásban megküldött figyelmeztetéssel egyidejűleg mindaddig, amíg a felhasználó a szerződésszegő magatartást meg nem szünteti.
A szolgáltató a felhasználó előzetes, vagy vis major esetén egyidejű értesítése mellett jogosult a szolgáltatást legfeljebb 14 napra szüneteltetni. Ez esetben a felhasználó részére a szolgáltató a szolgáltatás szünetelésének időtartamára fizetendő díj elengedésére, vagy az esetlegesen befizetett díj visszafizetésére köteles. Értelemszerűen nem jogosult a felhasználó visszakövetelni az általa ténylegesen igénybevett szolgáltatásra fizetett díjat.
Szünetel a szolgáltatás, amennyiben a felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg, a díj megfizetéséig illetve a szerződés felmondás útján való megszűnéséig.
(4) A szolgáltatónak joga van bármikor, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges a felhasználó webtárhelyét másik szerverre áthelyezni. (ez nem számít hibának, nem kérhető kártérítés a szolgáltatótól).

7.§ A felhasználó kötelezettségei.
(1) A szolgáltató a szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult a felhasználó hitelképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és a felhasználótól az ehhez szükséges információkat illetőleg az ezt igazoló okmányokat kérni. A vizsgálat eredményének függvényében a szolgáltató megtagadhatja a szerződéskötést.
(2) A Megrendelő saját érdekében tartozik figyelemmel kísérni, és fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni
(3) Megrendelő kötelessége, hogy amennyiben nem kapja meg az aktuális számlát, erről tájékoztassa a szolgáltatót.
(4) A díjfizetés minden esetben a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül esedékes. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat a Ptk. szerinti évi 20%, gazdálkodó szervezetek esetében a mindenkori banki alap kamat kétszerese plusz 5%. Abban az esetben, ha a számla megfizetése, a lejárat után több mint 30 nappal történik, visszakapcsolási díjat kell fizetni, melynek összege: 4.000FT+áfa azaz négyezer forint plusz áfa.

8.§ A szolgáltató kötelezettségei.
(1) A szolgáltató szolgáltatás során tudomására jutott adatokat tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.
(2) Az ügyfélszolgálat telefonon, levélben, vagy elektronikus levélben díjmentesen igénybe vehető a honlapon (www.infotechna.hu) megtalálható elérhetőségeken.
A bejelentett hibákról készített feljegyzéseket a szolgáltató egy éven belül köteles megőrizni.
(3) A szolgáltató köteles az o szolgáltatási körében felmerült hiba esetek 95%-át az észleléstől számított 72 órán belül kijavítani. Amennyiben ez a szolgáltatón kívül eső okból nem lehetséges, életbe lép a díjvisszatérítés. A szolgáltatót alapdíj, illetve előfizetési díjra vetített százalékban kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a felhasználó a szolgáltató oldalán felmerülő hiba következtében 7 napon túl nem tudja a weboldalt elérni. Amennyiben a szolgáltató a saját hibájából nem képes elhárítani a felmerült működési zavart a vállalt határidőn belül, a felhasználó jogosult a szerződés azonnali felmondására.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges más szolgáltatókkal (pl. más internet szolgáltatók, telefonszolgáltató) a szolgáltatást akadályozó felmerült hibák, üzemzavar elhárítása érdekében köteles minden tőle telhetőt megtenni, velük együttműködni.
(5) A felhasználó a szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatás megállapított díját előre köteles fizetni.
A Szolgáltató a szerződésben meghatározott tárgyidőszakot követően amennyiben annak felmondását a Felhasználó nem kérte és a szolgáltatás nem határozott időtartamra szól, a következő azonos időszakra kiállítja a számlát.
A szolgáltató mindaddig nem köteles számlázni, ameddig az ÁFÁ-val csökkentett fizetendő díj nem éri el az 800 forintot.
(6) A szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben, bizonyíthatóan neki felróható módon (szándékosan, vagy gondatlanul) a felhasználónak okozott káráért a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok szerinti kártérítési kötelezettséggel tartozik. (maximum a befizetett díj másfélszereséig!)
(7) A szolgáltató a díjfizetés elmulasztása esetén, semmiféle felelőséget nem vállal, a szolgáltatás felfüggesztése illetve megszűnése miatt keletkezett anyagi vagy erkölcsi károk miatt.

9.§ A szerződő felek felelőssége
(1) Viszonteladás csak egyedi szerződés alapján történhet.
(2) A felhasználó amennyiben a nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjat nem saját maga fizeti, egyetemlegesen felel a számlafizetővel a szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.
(3) Jelen szerződés és vonatkozó jogszabályok ellenére jogosulatlanul átengedett hozzáférés esetén a szolgáltató tizenöt napos határidővel írásban felszólítja az előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére; a felszólítást követő tizenöt nap elteltével a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
(4) A szolgáltatás annak írásos megszűnéséig fennáll.

10.§ Kötbérek
(1) Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató köteles a kijavításra, amennyiben a hibás teljesítés abból áll, hogy a felhasználó 72 óránál tovább nem tudta igénybe venni a szolgáltatásokat, akkor választhat a díjcsökkentés, vagy a szolgáltatásban többletidő igénybevétele között. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató az előbbiekben hivatkozott, vonatkozó jogszabály szerinti kötbért tartozik fizetni. (maximum a befizetett díj másfélszeresét!)
(1.b.) A rendelkezésre állás számítása és kötbér meghatározása:
Tárhely szolgáltatás esetén a rendelkezésre állás 99.5%. Évi kiesés maximális időtartalma 40 óra. A 40 óra feletti részre kötbér kérhető melynek mérték az éves befizetett díj kiesésre eső összege.
(pl.: évi 40 órás kiesés esetén 4.óra. 10.000Ft befizetett éves díj esetén a kötbér összege: 365×24=8760 óra/év, 1 óra díja: 1,15Ft, fizetendő: 4.6Ft, maximum 15.000 Ft.)
A kötbér meghatározása naptári évhez kötött. Figyelembe vett időszak január 01- től december 31-ig. A kötbér kifizetése, minden naptári évet követő év január 31-ig beérkezett kötbér számla ellenében.
(2) Nem felelnek a szerződő felek, azért a kárért, amely külső elháríthatatlan okból (vis major) ered.
(3) Tárhely szolgáltatás esetén, szolgáltatónak és a felhasználónak egyaránt mindent meg kell tennie a felhasználó tárhelyén elhelyezet adatainak biztonsága és megőrzése érdekében.

 

A szolgáltató időszakos adatmentést végez, de ennek meglétéért és az esetleges adatvesztésért semmilyen felelőséget NEM vállal. Dinamikus adatok mentéséért kizárólag a felhasználó a felelős.

11.§ Díjszabás
(1) A díjazás a szolgáltatás teljesítésével arányos, a közölt díjcsomagokat a szolgáltató mindenkor az inflációs rátához igazítja.
(2) A domain és webtárhely, aktuális csomagszolgáltatások, díjait a Szolgáltató a honlapján, a www.infotechna.hu címen teszi közzé.

12.§ A szolgáltatás megfelelősége
(1) Az ügyfélszolgálat a nyitva tartás alatt (munkanapokon 9-17 óráíg) érkezett megkeresést rögzíti, a kérés illetve panasz, vagy hiba elhárítása érdekében megtesz minden tőle telhetőt, vagy a kérés- kérdés megválaszolása minél hamarabb megtörténjen. Elektronikus levélben (e-mail) történt megkeresés munkaidőn kívül is, a nap bármely órájában.
(2) Panasz esetén a felhasználó állításait a szolgáltató elfogadja igaznak, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. A szolgáltató vita esetén elfogadja a bizonyítható, harmadik független fél által szolgáltatott adatokat.

13.§ Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat
Amennyiben a felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a felhasználót megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati jogosultság. A szolgáltató székhelye szerinti az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság.

Domain regisztrálás tudnivalói:
• .hu tartomány Domian regisztráció (a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa – mint Nyilvántartó) szabályai és irányelvei alapján : a megrendelés (megrendelőlap és szükséges mellékletek) beérkezése után a szolgáltató leellenőrzi a domain állapotát és technikai bejegyezhetőségét, amennyiben nincs akadálya a regisztrációnak, azt elindítja, ezzel párhuzamosan számlát bocsájt ki az igénylő felé. Abban az esetben, ha a domain regisztráció ellenértéke az indulástól számított 10. napon sem érkezik meg a szolgáltató számlájára az igényt törlik. A prioritásos és másodlagos domain nevek regisztrációja csak a díj megfizetése után indul. Az igénylő kérése esetén, a regisztrációs folyamat kimenetéről szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
• .hu tartomány domian átregisztráció: a megrendelés (megrendelőlap és szükséges mellékletek) beérkezése után a szolgáltató leellenőrzi a domain állapotát, amennyiben nincs akadálya a regisztrációnak, azt elindítja, ezzel párhuzamosan számlát bocsájt ki az igénylő felé. A szolgáltatási díj megfizetésének elmulasztása esetén a szolgáltató a szolgáltatást a díjfizetésig felfüggesztheti. Az igénylő kérése esetén, a regisztrációs folyamat kimenetéről szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
• idegen (.com, .net, .info, .org, stb.) tartomány domian regisztráció és átregisztráció: a megrendelés beérkezése és a díjfizetése után 2 munkanapon belül. Az igénylő kérése esetén, a regisztrációs folyamat kimenetéről szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
• .eu tartomány domian regisztráció és átregisztráció: a a megrendelés beérkezése és a díjfizetése után 2 munkanapon belül. Az igénylő kérése esetén, a regisztrációs folyamat kimenetéről szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
· Megrendelőink figyelmét különösen felhívjuk az alábbi dolgokra:
· A szolgáltató nem tartozik felelőséggel, a sikertelen domain regisztrációs ügyintézése miatt, ha az a megrendelő hibájából (pl. iratpótlás elmulasztása), történik, illetve, ha az a szolgáltatás számlájának kibocsájtása és a befizetés, bankszámlán való beérkezés közötti időszakban más igénylő által valósul meg.
TLD. től függetlenül (minden régiókódú domain névre vonatkozóan) – csak azok a domain nevek kerülnek újraargisztrációra melyeknek az újraregisztrációs díja az újraregisztrációs periódus megkezdése előtt legalább 8 nappal hamarabb le van róva.

Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy ezzel a jogával bármikor élhet.
Megrendelő csak abban az esetben küldjön megrendelést a kiszabaduló .hu és vagy .eu nevekre, ha ezt a pontot megértette és elfogadja!

Az Infotechna Kft – ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
E-mail: iroda@infotechna.hu
Tel: (1) 3272090
Fax: (1) 3272091

Ügyfélfogadás (személyesen és telefonon):
Munkaidőben 09:00-17:00
Munkaidőn kívül: telefon üzenetrögzítő (1)3272090 vagy iroda@infotechna.hu

Bármiféle adat módosítást, szerződés módosítás, szolgáltatás megrendelését, felmondását kizárólag írásos formában tudjuk elfogadni.
Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhető a www.infotechna.hu weblapon, illetve az Infotechna Kft. ügyfélszolgálatán.
ÁSZF készítésének dátuma: 2008. Február 01.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. Február 01.
Hatályos: 2008. Február 01. napjától határozatlan ideig

Készült, 2008.01.31.